ดีวาน่า กรุ๊ป

" วิสัยทัศน์ของเรา "

การพัฒนาและขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคบริการ ให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม

พันธกิจของดีวาน่า กรุ๊ป

การทำงานภายใต้ Concept The Best Together คือ BEST Commitment

BEYOND

การทำงานและการบริการลูกค้าที่เหนือความคาดหมาย

EFFECTIVE

การทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

SMART

การทำงานที่กระชับฉับไวเป็นมืออาชีพพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

TRUSTWORTHY

การทำงานที่เชื่อถือได้รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและลูกค้าร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของเรา

ข่าวสาร

ข่าวสารของเรา

Award

รางวัลของเรา